Kedves Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2021/22-es nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A koronavírus okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a tavalyi eljárásrendhez hasonlóan, a következőképpen járunk el.

Intézményünk, a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvoda NEM KÖRZETES, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Veszprémi Főegyházmegye Érseksége.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 30-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező „Szándéknyilatkozat”-ok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A gyermek felvételéről legkésőbb 2021. június 4-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvodába szeretné beíratni, fontos teendők, információk a következők:

  • Szülők beiratkozásra vonatkozó „Szándéknyilatkozat” kitöltése, melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A Szándéknyilatkozatot Óvodánk honlapján találják a Dokumentumok fül alatt. A dokumentum letölthető. A „Szándéknyilatkozat” eljuttatását elektronikus úton a szentannaovoda@veszpremiersekseg.hu e-mail címre tehetik meg.

  • Beérkezési határidő: 2021. április 30.

  • Óvodánk, a szülők által megadott „Szándéknyilatkozat”-ok alapján elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

  • A beíratás napjai a következők: 2021. május 5. (szerda) és 6. (csütörtök) 8-16 óráig. Minden szülő, aki a Szándéknyilatkozatot benyújtotta, az azon lévő elérhetőségeken / elsősorban e-mailben kap majd értesítést arról, hogy pontosan hány órára kell érkeznie gyermekével. Csak azokat a Családokat tudjuk fogadni, akik megjelölt időpontra érkeznek. Biztosítjuk, hogy egyszerre csak 1 család legyen jelen.

  • A beíratás helyszíne: Szent Anna Római Katolikus Óvoda 8500 Pápa Zimmermann u. 10.(Tornaterem)

  • A beíratás a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi előírásokra különös figyelemmel zajlik majd. Tisztelettel kérem Önöket, hogy maszkban érkezzenek. Kézfertőtlenítő biztosított.

A beíratás napjára a következő dokumentumokkal készüljenek:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • TAJ – kártya
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek keresztelési emléklapja

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánk közösségébe!

Pápa, 2021.04.01.

Tarróné Szücs Zita
óvodavezető